ایستگاه نقاشی

در این ایستگاه تمامی فضا و تجهیزات لازم برای نقاشی های خلاقانه در اختیار کودک قرار می گیرد.