ایستگاه میوه فروشی

در این ایستگاه کودکان می توانند از میوه فروشی میوه های مورد نظر خود را خریداری نمایند