استیج موسیقی

فضا و تجهیزات لازم جهت اجرای برنامه ها و جشن ها پیش بینی گردیده است