ایستگاه پزشکی یا اتاق پزشک

در این اتاق کودکان با تمامی وسایل مطب پزشک آشنا می شوند و می توانند خلاقانه آنها را بکار گیرند