ایستگاه شن یا اتاق شن

در این اتاق وسایلی از قبیل میز کار و وسایل بازی فراهم گردیده تا کودکان بتوانند خلاقانه تصاویر یا تفکرات خود را پیاده سازی نمایند